Algemene leveringsvoorwaarden


VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
artikel 1
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen door ons gedaan, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door ons aangegaan. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
artikel 2
Aanbiedingen en prijsopgaven
Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvrage of op het tijdstip van aanvraag verstrekte gegevens. Alle prijzen gelden voor levering af magazijn en zijn, indien niet anders vermeld, inclusief omzetbelasting. Gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen, zodat elke aanbieding of prijsopgave ons niet bindt. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, dan behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen. Zijnerzijds zal cliënt het recht hebben, mits aangetekend binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging, de aan ons verstrekte opdracht terug te nemen. Eventuele reeds gedeeltelijk geleverde goederen zal cliënt, tegen de voor de verhoging geldende prijsafspraken, betalen.
artikel 3
Overeenkomsten
Alle overeenkomsten binden ons pas nadat deze door onze directie, of schriftelijk gemachtigde personen, zijn geaccepteerd en schriftelijk zijn bevestigd.
atikel 4
Levertijden
Levertijd wordt bij benadering vastgesteld. Indien de levertijd meer dan 25% wordt overschreden en met een minimum van vijf werkdagen, heeft cliënt het recht om de geplaatste order te annuleren. Met Overschrijding van de levertijd zal echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Gezien de vele van invloed zijnde factoren is het voor Partijhal Rotterdam onmogelijk om een levertijd te garanderen. Enorme overschrijding van de levertijd is helaas een risico, welk cliënt zich vooraf zal moeten realiseren.
artikel 5
Levering
Levering geschiedt af magazijn. Vervoer is voor risico van cliënt, zelfs indien levering franco is, tenzij de goederen door Partijhal Rotterdam zelf worden vervoerd. Indien goederen gereed staan voor vervoer, verplicht cliënt deze binnen zeven dagen af te nemen. Na deze periode zal het totaalbedrag dat bij afname verschuldigd zou zijn, van cliënt gevorderd worden, ook zonder levering van bedoelde goederen. De goederen blijven ter beschikking staan van cliënt, tegen een opslagvergoeding van € 7,50 per pallet per week.
atikel 6
Garantie
Op alle producten geeft Partijhal Rotterdam, tenzij bij opdracht of levering uitdrukkelijk anders overeengekomen, een jaar garantie op fabrieks dan wel productiefouten. Voor schade, dan wel fouten ontstaan door slijtage of verkeerd gebruik, kan Partijhal Rotterdam nooit door cliënt aansprakelijk worden gesteld. Indien cliënt afwijkingen in de kwaliteit ontdekt, hoe klein dan ook, is hij verplicht dit onmiddellijk te melden aan Partijhal Rotterdam, zodat deze in staat is om de gebreken te onderzoeken en zonodig de gehele batch, in het belang van de consument, uit de markt te nemen. Cliënt zal Partijhal Rotterdam nimmer aansprakelijk stellen voor enige schade, hoe redelijk dan ook, ten gevolge van foute, slechte of afwijkende productie. Zichtbare afwijkingen van de geleverde goederen dient cliënt binnen zeven dagen na levering te melden. Indien de geleverde producten niet conform bestelling zijn geleverd, zal Partijhal Rotterdam deze goederen terugnemen tegen de gefactureerde prijs en opnieuw franco leveren.
atikel 7
Betalingsconditie
Cliënt dient de overeengekomen betalingstermijn strikt na te komen. Partijhal Rotterdam is te allen tijde gerechtigd om betalingscondities naar eigen inzicht te wijzigen alvorens over te gaan tot leveren, zelfs indien schriftelijk een krediet is bedongen door cliënt. Weigering van cliënt om een eventuele betalingszekerheid te stellen, geeft Partijhal Rotterdam het recht de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van de gemaakte kosten. Zolang cliënt de geleverde goederen niet geheel heeft voldaan, blijven deze goederen eigendom van Partijhal Rotterdam. Na overschrijding van de betalingstermijn zal Partijhal Rotterdam wegens renteverlies een vergoeding berekenen van 1% per gehele of gedeeltelijke kalendermaand, zonder dat enige in gebrekestelling is vereist. Op eerste verzoek van Partijhal Rotterdam is cliënt verplicht de goederen terug te leveren, onverminderd het recht van Partijhal Rotterdam om het gehele factuurbedrag te vorderen. Partijhal Rotterdam heeft verder het recht om de factuur ter incasso uit handen te geven aan een advocaat of incassobureau. Op dat moment is cliënt verplicht hiervoor een vergoeding aan Partijhal Rotterdam te betalen van 15% van het totale verschuldigde bedrag.
atikel 8
Inkoopvoorwaarden
Indien cliënt inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor ons niet bindend, voor zover deze afwijken van deze verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden.

Prijzen op onze website gelden uitsluitend bij bestellingen via onze webwinkel.
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Alle prijzen en aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.
Prijswijzigingen en/of modelwijzigingen voorbehouden.
U ontvangt altijd een afhaalbewijs. Uw bestelling blijft 7 dagen gereserveerd.
Hierna wordt Uw bestelling door ons geannuleerd!

Bij te verzenden bestellingen wordt uw bestelling door ons geannuleerd indien de pro-forma rekening niet binnen 14 na verzenddatum dagen op onze rekening is bijgeschreven.